Mehanička svojstva materijala

Radi utvrđivanja pogodnosti materijala za odgovarajući odlivak vršimo interno ispitivanja mehaničkih svojstava materijala. Ispitivanjem utvrđujemo zateznu čvrstoću materijala i tvrdoću izraženu u Brinelima.
Po dogovoru sa kupcem dajemo ateste o mehaničkim svojstvima materijala.

TOP