Livenje nodularnog liva

Odlivke od nodularnog liva radimo saglasno normama JUS C.J2.022
Odlivke od nodularnog liva lijemo prema slobodnim modelim, model pločama, kokilama kao i centrifugalnim livenjem.
Po dogovoru sa kupcem dajemo ateste o kvalitetu, hemijskom sastavu i mehaničkim osobinama.
Odlivke po potrebi termički obrađujemo kao i mašinski grubo (na predmeru) ili potpuno prema tehničkom crtežu kupca.

Više o hemijskom sastavu nodularnog liva: MATERIJALI

TOP