Livenje sivog liva

Odlivke od sivog liva radimo saglasno normama JUS C.J2.020
Odlivke od sivog liva lijemo prema slobodnim modelim, model pločama, kokilama kao i centrifugalnim livenjem.
Po dogovoru sa kupcem dajemo ateste o kvalitetu, hemijskom sastavu i mehaničkim osobinama.
Odlivke po potrebi termički obrađujemo kao i mašinski grubo (na predmeru) ili potpuno prema tehničkom crtežu kupca.

Više o hemijskom sastavu sivog liva: MATERIJALI

TOP