LIVENJE U KOKILAMA

Ovaj postupak je našao naročito široku primenu kod livenja delova od obojenih metala gde se usled velike brzine hlađenja dobija sitnozrnasta struktura što za posledicu ima povećane mehaničke osobine i ekonomski efekti su veći.

CENTRIFUGALNO LIVENJE

Centrifugalno livenje kao tehnološki postupak obezbeđuje odlivke izuzetnog kvaliteta pošto rastop kristališe u polju većem 40 do 120 puta od gravitacije Zemljine teže.

U centrifugalnom livenju imamo višegodišnje iskustvo u livenju obojenih metala, sivog liva kao i visokolegiranih čelika. Za realizaciju ovih poslova imamo dve horizontalne centrifugalne mašine i jednu vertikalnu uz dosta dodatnog alata za livenje.

GRAVITACIONO LIVENJE

Ovakav vid livenja najzastupljenji je u livnici. U zavisnosti od veličine odlivaka lije se ručno iz lonca mase od 50 do 100 kg ili lonca mase od 250 do 1000 kg pomoću mostne dizalice.

TOP