Hemijski sastav materijala

Pre procesa livenja vršimo interno od svake šarže ispitivanje hemijskog sastava. Takođe, na isti način vršimo ispitivanje uzorka radi utvrđivanje hemijskog sastava materijala.
Ispitivanje vršimo na kvantometru ARL 4460. Po dogovoru sa kupcem dajemo ateste o hemijskom sastavu materijala.

TOP